การประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตสุขภาพที่ 7, 8, 9 และ 10 ณ ห้องประชุมจำลองมุงการดี โรงพยาบาลขอนเเก่นที่มา : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ