การประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 1/2566ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7