แนวทางการขอรับ การจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำหรับโครงการผลิตไฟฟ้า ที่มา: ฝ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

7. กกพ. แนวทางการขอรับสนับสนุน (1)