โครงการตัวอย่าง การให้บริการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ที่มา: ฝ่ายบริการวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

9. กฟภ. โครงการจัดการพลังงานไฟฟ้า กฟภ