การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

หัวใจมีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกาย ประกอบด้วยห้องหัวใจ 4 ห้อง โดยมีลิ้นหัวใจเป็นอวัยวะที่คอยปิดและเปิดให้เลือดผ่านเข้าออกในแต่ละห้องหัวใจทั้งหมดจำนวน 4 ลิ้น ได้แก่ ลิ้นเอออร์ติก ลิ้นไมตรัล ลิ้นไตรคัสปิดและลิ้นพูลโมนิค ลิ้นทั้งสี่นี้จะทำงานประสานกันเพื่อให้หัวใจสามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้ หากลิ้นหัวใจมีความผิดปกติไม่ว่าจะเกิดการตีบ หรือรั่ว จะทำให้การทำงานของหัวใจผิดปกติด้วย ไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้ตามปกติ นอกจากนั้นยังอาจทำให้มีเลือดคั่งในปอด ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยง่าย ถ้าเป็นมากขึ้น จะนอนราบศีรษะต่ำไม่ได้ เนื่องจากอาการแน่นและเหนื่อยหายใจลำบาก
การผ่าตัดลิ้นหัวใจ มี 2 แบบ
1.การขยายลิ้นหรือซ่อมลิ้นหัวใจ
2.การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
ประเภทของลิ้นหัวใจที่ใช้ในการผ่าตัด

1. ลิ้นหัวใจเทียมชนิดโลหะ (Mechanical Valve) เป็นแบบบานพับทํางานเหมือนการปิดเปิดของประตูหรือหน้าต่าง
ข้อดี : ลิ้นหัวใจเป็นโลหะ จึงคงทนไม่มีการเสื่อมสลาย
ข้อเสีย: ต้องกินยาละลายลิ่มเลือดวาร์ฟารินตลอดชีวิต มีโอกาสเกิดลิ่มเลือดจากลิ้นหัวใจได้ เกิดการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจใหม่ได้ และอาจมีเสียงของลิ้นหัวใจดังรบกวน
2. ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ (Bioprosthesis Tissue Valve) มี 2 ชนิด คือ ลิ้นหัวใจหมู และลิ้นหัวใจที่ทําจากเยื่อหุ้มหัวใจของวัว
ข้อดี : ไม่ต้องกินยาละลายลิ่มเลือด และเกิดลิ่มเลือดที่ลิ้นหัวใจน้อย
ข้อเสีย : ลิ้นหัวใจใหม่จะเสื่อมสภาพภายใน 10-15 ปี อาจต้องได้ทําผ่าตัดซ้ำหากลิ้หัวใจรั่วหรือตีบอีก