กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี