คลินิกพิเศษ(นอกเวลาราชการ)


ติดต่อสอบถามได้ที่  กลุ่มงานผู้ป่วยนอก
โทร. 043-009900 ต่อ 4535 คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ   โรงพยาบาลขอนแก่น