โปรแกรมตรวจสุขภาพ

การจัดบริการตรวจสุขภาพ ในโรงพยาบาลขอนแก่น อาคารคุณากรปิยชาติ ชั้น 1

ประเภทการตรวจ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ตรวจสมัครงาน
- ตรวจไปต่างประเทศ (ตามระเบียบกระทรวงแรงงาน)
- ตรวจเพื่อศึกษาต่อ
- ตรวจแรงงานต่างด้าว
- ตรวจออกใบรับรองทั่วไป

ภายในโรงพยาบาลขอนแก่น วัน เวลา ราชการ 8.00-16.00 น. บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ตามหน่วยงานต่างๆ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และภาคประชาชน
ติดต่อ 043-009900 ต่อ 1141, 3823 หรือ 043-244195 โทร /โทรสาร  , e-mail # [email protected]