รายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

ผู้อำนวยการท่านที่ 16

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ

ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2564 ถึง ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการท่านที่ 15

แพทย์หญิงนาตยา มิลส์

ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2563 ถึง 2564

ผู้อำนวยการท่านที่ 14

นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล

ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2561 ถึง 2563

ผู้อำนวยการท่านที่ 13

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ

ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2561 ถึง 2561

ผู้อำนวยการท่านที่ 12

นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล

ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2558 ถึง 2561

ผู้อำนวยการท่านที่ 11

นายแพทย์ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ

ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2557 ถึง 2558

ผู้อำนวยการท่านที่ 10

นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์

ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2550 ถึง 2557

ผู้อำนวยการท่านที่ 9

นายแพทย์วิทยา จารุพูนผล

ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2544 ถึง 2550

ผู้อำนวยการท่านที่ 8

นายแพทย์ชัยณรงค์ เชษฐโชติศักดิ์

ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2540 ถึง 2544

ผู้อำนวยการท่านที่ 7

นายแพทย์สมหมาย ศรีมหาวงษ์

ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2536 ถึง 2540

ผู้อำนวยการท่านที่ 6

นายแพทย์แพทย์จรัล ตฤณวุฒิพงษ์

ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2532 ถึง 2536

ผู้อำนวยการท่านที่ 5

นายแพทย์ชาตรี สุเมธวานิชย์

ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2529 ถึง 2532

ผู้อำนวยการท่านที่ 4

นายแพทย์ประสาน ธรรมธาริน

ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2519 ถึง 2529

ผู้อำนวยการท่านที่ 3

นายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล

ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2517 ถึง 2519

ผู้อำนวยการท่านที่ 2

นายแพทย์ประมุข จันทวิมล

ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2506 ถึง 2517

ผู้อำนวยการท่านที่ 1

นายแพทย์จำลอง มุ่งการดี

ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2492 ถึง 2506