ส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน

บทบาทหน้าที่ของศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด

 1. งานป้องกันการบาดเจ็บ   งานป้องกันการบาดเจ็บ
 • การส่งเสริมและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในโรงพยาบาลขอนแก่น 
 • เชื่อมประสานการส่งเสริมและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในเครือข่ายทุกระดับ จังหวัดขอนแก่น 
 • เชื่อมประสานการส่งเสริมและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในระดับประเทศ(สอจร.)และต่างประเทศ 

      ศูนย์คุ้มครองเด็กและสตรีโรงพยาบาลขอนแก่น (OSCC: One Stop Crisis Center)

 • เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี ดูแลให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
 • สร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี
 • ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในสิทธิเด็กและสตรี

      การรักษาฟื้นฟูผู้พิการหรือผู้ป่วยจากการบาดเจ็บด้านอุบัติเหตุเบื้องต้นทางกายภาพบำบัด 

 • ป้องกันและรักษาการจำกัดการเคลื่อนไหว เช่นการเคลื่อนย้าย การรักษาสมดุลร่างกายและการเดิน 
 • ป้องกันการกลัวจากการล้ม และรักษาสภาพหรือเพิ่มประสิทธิภาพในด้านสมรรถภาพทางกาย
 • ป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่นแผลกดทับ ข้อติด    
 1. งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
 • จัดระบบการบริการการแพทย์ก่อนถึงโรงพยาบาล
 • จัดแบ่งพื้นที่การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน พัฒนาคุณภาพงานและพัฒนาบุคลากร ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด
 • พัฒนาระบบสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีผู้ให้บริการอย่างเพียงพอ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น สามารถเรียกใช้บริการจากศูนย์สื่อสารและสั่งการประจำจังหวัดขอนแก่น ได้ตลอด  24  ชั่วโมง 
 • ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น รู้จักเรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 • ประเมินผลหน่วยกู้ชีพทุกแห่ง  ให้ได้มาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์  รวมทั้งประเมินคุณภาพรถพยาบาล และประเมินศักยภาพบุคลากร 
 • งานความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย (7E) อันได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,การรักษาพยาบาล,การดูแลฟื้นฟูผู้พิการ,ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS),การ        ส่งต่อ (Refer), การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข: PHER (Public Health Emergency Respond) การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (Disaster)
 1. งานพัฒนาระบบข้อมูลการบาดเจ็บ (IS)
 • จัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาระบบบริการผู้บาดเจ็บและระบบส่งต่อ
 • พัฒนาระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการปรับปรุงระบบรักษาพยาบาลและระบบส่งต่อผู้บาดเจ็บของโรงพยาบาล
 • พัฒนาระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บให้เหมาะสมกับการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในระดับจังหวัดและระดับชาติ
 1. งานพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ ในโรงพยาบาลขอนแก่น (In Hospital Care)
 • เพื่อพัฒนาระบบ Acute Trauma Care การดูแลด้วย Trauma Alert Team และ Trauma Fast Track
 • เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้บาดเจ็บครบวงจร รวมทั้งพัฒนาระบบ In Hospital Trauma Registry, Trauma Audit และ TQI program
 • เพื่อให้ภาคีเครือข่ายได้ทราบและบูรณาการ ตั้งแต่เครือข่ายก่อนการนำส่ง ให้เกิดการพัฒนาระบบการ ส่งต่อ เพื่อรองรับความเร่งด่วนในการรักษา
 1. ศูนย์จัดการความรู้ด้านการบาดเจ็บและป่วยฉุกเฉินครบวงจรและการพัฒนาการวิจัย (KM)
 • การบริหารทรัพยากรและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 • บทบาทด้านการฝึกอบรม (Training Center) การเป็นศูนย์ฝึกอบรมในแขนงงานที่มีความเชี่ยวชาญครบวงจร
 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การพัฒนางานวิจัย (Research) ทั้งงานวิจัยของโรงพยาบาลและการทำวิจัยร่วม (Multi center study) และทำฐานข้อมูลงานวิจัย
 1. ศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลก(WHO) และโรงพยาบาลขอนแก่น
 • การเผยแพร่รูปแบบการป้องกันอุบัติเหตุจราจรและการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจรของจังหวัดขอนแก่นไปยังจังหวัดอื่นๆ รวมถึงในระดับต่างประเทศ
 • ให้ความร่วมมือทางเทคนิค เป็นที่ปรึกษาให้กับสถาบันต่างๆ ทั้งองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนาระบบการควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุด้านต่างๆ
 • บทบาทด้านการประสานงาน (Coordination)  เป็นศูนย์ประสานงานทั้งในงานด้านการพัฒนาระบบและกิจกรรมเฉพาะ