คณะผู้บริหาร

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

นายแพทย์เสกสรร สุวรรณแพง
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นายนิชิต เสนไสย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางไพรวัลย์ พรมที
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

นายแพทย์สมคิด เลิศสินอุดม
รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และความปลอดภัย