คณะผู้บริหาร


แพทย์หญิงนาตยา มิลส์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

นายแพทย์สมศักดิ์ ประฎิภาณวัตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นายแพทย์เสกสรร สุวรรณแพง
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นายนิชิต เสนไสย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางไพรวัลย์ พรมที
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

นายแพทย์ชูเกียรติ วงศ์นิจศีล
รองผู้อำนวยการอาวุโส

นายแพทย์สมคิด เลิศสินอุดม
รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และความปลอดภัย