คณะผู้บริหาร

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ
Dr.KRIENGSAK VACHARANUKULKIETI

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น
DIRECTOR KHON KAEN HOSPITAL

นายแพทย์เสกสรร สุวรรณแพง
Dr.SEKSON SUWANNAPANG
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
DEPUTY DIRECTOR MEDICAL DEPARTMENT

นายแพทย์ธนนิตย์ สังคมกำแหง
Dr.THANANIT SANGKOMKAMHANG
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
DEPUTY DIRECTOR MEDICAL DEPARTMENT

นายนิชิต เสนไสย
MR.NICHIT SENSAI
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
DEPUTY DIRECTOR OF ADMINISTRATION

นางพินรัฐ จอมเพชร
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
DEPUTY DIRECTOR OF NURSING

นายแพทย์สมคิด เลิศสินอุดม
MR.SOMKID LERTSINUDOM

รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการตติยภูมิขั้นสูง
DEPUTY DIRECTOR OF ADVANCE TERTIARY CARE