วิสัยทัศน์/พันธกิจ

“ภายในปี 2020 เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม”

โรงพยาบาลขอนแก่นให้บริการแบบบูรณาการครอบคลุมทุกมิติได้แก่ ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  ตรวจวินิจฉัยบำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพ แบบองค์รวม (กาย จิต สังคม อารมณ์) ทั้งในและนอกโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ จนถึงตติยภูมิขั้นสูง เป็น Excellence 5 สาขา ได้แก่ สาขาอุบัติเหตุ สาขาหัวใจ สาขามะเร็ง สาขาทารกแรกเกิด และสาขารับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โดยให้แก่ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดในเครือข่าย รวมทั้งเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อผู้ป่วยในจังหวัดและเขตสุขภาพที่ 7 (ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด)