วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ”

 

ค่านิยม (Core value) : “ใฝ่เรียนรู้ สู่บริการเลิศ เชิดชูคุณธรรม”

โรงพยาบาลขอนแก่นให้บริการแบบบูรณาการครอบคลุมทุกมิติได้แก่ ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  ตรวจวินิจฉัยบำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพ แบบองค์รวม (กาย จิต สังคม อารมณ์) ทั้งในและนอกโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ จนถึงตติยภูมิขั้นสูง เป็น Excellence 5 สาขา ได้แก่ สาขาอุบัติเหตุ สาขาหัวใจ สาขามะเร็ง สาขาทารกแรกเกิด และสาขารับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โดยให้แก่ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดในเครือข่าย รวมทั้งเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อผู้ป่วยในจังหวัดและเขตสุขภาพที่ 7 (ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด)

พันธกิจ (Missions)

M1_ยกระดับการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ที่มีคุณภาพสูง ทันสมัย และครบวงจร
M2_ให้บริการทางการแพทย์ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงระดับตติยภูมิขั้นสูง ที่มีคุณภาพสูง
M3_ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข บริหารจัดการที่มีคุณภาพสูง
M4_พัฒนาบริการสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ ให้มีคุณภาพสูง
M5_ยกระดับการบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
M6_พัฒนาคู่ความร่วมมือทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ (Strategies)

3.1 ยุทธศาสตร์หลัก (ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์) (SO1, SO2)
SO1 : ยกระดับโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ดิจิทัลระดับนานาชาติ(KKH Plus Digital Excellent Medical Hub)
SO2 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์การสาธารณสุข และการบริหารจัดการระดับนานาชาติ

3.2 ยุทธศาสตร์ขยายงาน (ความท้าทายเชิงกลยุทธ์)
ST : บูรณาการความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และการสาธารณสุข มุ่งสู่การยกระดับคุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ” (Excellent DHSA)

3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปรับปรุงพัฒนา)
WO : พัฒนาการบริหารจัดการโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพ สู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติ

3.4 ยุทธศาสตร์ปรับปรุงองค์การ (บริหารการเปลี่ยนแปลง)
WT : ปฏิรูประบบสารสนเทศสุขภาพดิจิทัลโรงพยาบาลเครือข่าย และเขตสุขภาพที่ 7 สู่การสร้างและพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ