อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) ให้แก่พยาบาลวิชาชีพประจำหอผู้ป่วย

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 8.00 -16.00 น.

ศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลองและการเรียนรู้ ( KKSimTEC) ร่วมกับกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

โดย พญ. อักษร พูลนิติพร  และ คณะ ได้จัดการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) ให้แก่พยาบาลวิชาชีพประจำหอผู้ป่วย จำนวน 24 คน