วิสัยทัศน์ ค่านิยม

วิสัยทัศน์

เป็นกลุ่มงานที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม มุ่งผลิตบัณฑิตแพทย์ อายุรแพทย์  และอายุรแพทย์สาขา  ต่อยอด อย่างน้อย 2 สาขา มีความโดดเด่นในการดูแลรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดภายในปี พ.ศ. 2562

­ค่านิยม มุ่งมั่นอดทน สามัคคี มีความรับผิดชอบ อยู่ในกรอบคุณธรรม บนพื้นฐานของความพอเพียง และโปร่งใส

 

 

1.1.2 เผยแพร่พันธกิจของแผนการฝึกอบรม

พันธกิจของแผนงานฝึกอบรม

ผลิตอายุรแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยทั้งในด้านการให้การวินิจฉัยโรคการดูแลรักษาแบบองค์รวมการพยากรณ์โรคการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนอกจากความรู้และทักษะด้านอายุรศาสตร์แล้วอายุรแพทย์ยังต้องมีความสามารถด้านอื่นๆที่สาคัญได้แก่ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ความเป็นมืออาชีพการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์การทางานเป็นทีมการมีภาวะผู้นาการปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศการบริหารจัดการกระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสมตลอดจนความรับผิดชอบมีจริยธรรมพฤติกรรมทัศนคติเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วยและญาติผู้ร่วมงานและองค์กรมีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยโดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวมคานึงถึงความต้องการ

 

สถาบันฝึกอบรมต้องทำให้ผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ

ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานฝึกอบรม

แพทย์ที่จบการฝึกอบรมต้องสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้านดังนี้

5.1 การบริบาลผู้ป่วย (patient care)

. มีทักษะในการซักประวัติตรวจร่างกายการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการรวบรวมข้อมูลสาหรับนามาคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลเพื่อนาไปสู่การตัดสินใจให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสมเป็นองค์รวมโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและคานึงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย

. วินิจฉัยบาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ

. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
5.2
ความรู้และทักษะหัตถการเวชกรรม (medical knowledge and procedural skills)

. มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจและสามารถประยุกต์ใช้ในการบริบาลผู้ป่วย

. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์ ค. มีทักษะในการทาหัตถการเพื่อวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม
. วิพากษ์งานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้

5.3 ทักษะระหว่างบุคคล และการสื่อสาร (interpersonal and communication skills)
. นาเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
. ถ่ายทอดความรู้และทักษะทางอายุรศาสตร์ให้แก่แพทย์นักศึกษาแพทย์และบุคลากร

ทางการแพทย์
. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความ

เมตตา เคารพในการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ และมีภาวะผู้นา จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น

5.4 การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (practice-based learning and improvement)

. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ ข. ปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพและเป็นทีม
. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
. ดาเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้

5.5 การปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพนิยม (professionalism)
. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน ข. เคารพในสิทธิผู้ป่วย
. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
. มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนา

วิชาชีพต่อเนื่อง
. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

5.6 การทาเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (systems-based practice)
. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสมสามารถปรับเปลี่ยน

การดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ