การประยุกต์ใช้แนวคิด Lean ในการบริการสุขภาพ

โดย อ.ประจวบ ชัยมณี
งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลศรีนครินทร์

LEAN Concept 13 Jun 2019

ขั้นตอนการทำ Lean Summana

Job ศรีนครินทร์