กิจกรรมวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 7 มกราคม 2565 ณ หอผู้ป่วยเคมีเด็ก อาคาร11 ชั้น6  โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมวันแด็ก แก่ผู้ป่วยเด็ก โดย

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

พว.มนัสวี พันธวาศิษฏ์  รองหัวหน้าพยาบาลด้านบริการ

พว.ดร.ผนึกแก้ว คลังคา รองหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ และพยาบาล ร่วมกิจกรรมในวันเด็ก เพื่อเป็นการให้กำลังใจเด็กป่วย กิจกรรมประกอบด้วย การกล่าวคำขวัญวันเด็กประจำปี 2565 “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” การแจกอาหาร ขนม ของเล่น เพื่อนันทนาการ เป็นต้น จากกิจกรรมดังกล่าวสร้างความดีใให้แก่ผู้ป่วยเด็ก และผู้ปกครองเป็นอย่างมาก