ขอแสดงความชื่นชม ยินดี พยาบาลวิชาชีพผู้บริหาร และผู้ปฏฺบัติ เนื่องในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณ “พยาบาลดีเด่น คนดีศรีปัทมา” “พยาบาลดีเด่น คนดีศรีดอกปีบ”