ขอแสดงความยินดี กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น

ขอแสดงความยินดี
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น การนำเสนอผลงานวิชาการ สาขาการพยาบาล ประเภท Oral pressentation และ Poster presentation การประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2566ภายใต้หัวข้อ Region 7 tranformation จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่
1.รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมพยาบาลวิชาชีพ รางวัลชนะเลิศ Poster presentation โดย พว.ดร.รัตนา ทองแจ่ม
2.การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการปลูกถ่ายไตโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ร่วมกับการจัดการรายกรณี กรณีศึกษา ณ โรงพยาบาลขอนแก่น รางวัลชนะเลิศ Oral presentation โดย พว.นุจนาฏ รินทวุธ
3.การพัฒนาการประเมินสัญญาณเตือนภาวะวิกฤต(News)ในผู้ป่วยวิกฤอายุรกรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 Poste rpresentation โดย พว.นิชาภัทร กุลจันทร์