ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน จัดหาและบริการดวงตาของโรงพยาบาลเครือข่ายเขตสุขภาพ “โครงการดวงตาสดใสใกล้บ้าน และการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่7”