ประชุมพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ครั้งที่ 1

วันนี้ 31 มค 65 เวลา 8.30-12.00 น.ประชุมพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมก่องข้าว สสจ.ขอนแก่น โดยมี พว.ไพรวัลย์ พรมที  ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ผู้บริหารทางการพยาบาลโรงพยาบาลขอนแก่น  หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น และผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนพัฒนานำนโยบายจากกองการพยาบาล สู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุ ตัวชี้วัดในการพัฒนางานพยาบาลร่วมกัน