ประชุมวิชาการมะเร็ง และการประชุมฟื้นฟูทักษะความชำนาญพยาบาลเฉพาะทางเคมีบำบัด ในการให้ยาทาง Port/ PICC line

     วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น คณะกรรมการศูนย์มะเร็ง/ PST มะร็ง จัดประชุมวิชาการมะเร็ง และการประชุมฟื้นฟูทักษะความชำนาญพยาบาลเฉพาะทางเคมีบำบัด ในการให้ยาทาง Port/ PICC line โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย พว.พินรัฐ จอมเพชร รักษาการหัวหน้าพยาบาล และคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมในพิธีเปิด

     วัตถุประสงค์การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ตลอดจนการฟื้นฟูทักษะความชำนาญเฉพาะทาง การพยาบาลผู้ป่วยใส่สายสวนทางหลอดเลือดดำ เพื่อให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งได้รับทราบถึงแนวทางเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆในการป้องกัน ควบคุมและรักษาโรคมะเร็ง เพื่อประโยชน์ในการนำไปพัฒนาการป้องกัน ควบคุมโรคมะเร็งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งระบบ On site และ Online ผู้เข้าร่วมอบรมจากเขตบริการสุขภาพที่ 7 รวมทั้งสิ้น 500 คน