ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนา Node ให้ยาเคมีบำบัด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยมะเร็ง

        วันนี้ 6 พค 65 เวลา 10.00-16.00น. คณะกรรมการ Service plan สาขามะเร็ง โรงพยาบาลขอนแก่น จัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนา Node ให้ยาเคมีบำบัด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยมะเร็ง ที่ รพ.ชุมแพ นำทีมวิทยากร โดย นพ.เลืองยศ ทองเที่ยง, ภก.จินตนา ตั้งสิชฌนกุล, พว.ดร.เพชราภรณ์ ประสารฉ่ำ, พว.มัทฑพร สมอมอน โดยได้รับการสนับสนุนจากประธานศูนย์มะเร็ง นพ.สุรชัย ศิริพรอดุลศิลป์, พว.วันดี แก้วเฮียง หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม2, หนก.วิไลวรรณ แสนโฮม หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ และผู้บริหาร
        ในการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากบุคลากร สหสาขาวิชาชีพ ในเครือข่าย รพ.ชุมแพเป็นอย่างดี และได้วางแผนร่วมกันในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ในเครือข่ายมะเร็ง จ.ขอนแก่น แบบ Tele- medicine เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ???????