พว.ไพรวัลย์ พรมที หัวหน้าพยาบาล พร้อมด้วย รองหัวหน้าพยาบาล และ คณะ เข้าสวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่ 2564 คุณสุวนิตย์ โพธิ์จันทร์, คุณวิไลวรรณ เนื่องณสุวรรรณ, คุณจุรีพร บวรผดุงกิตติ, คุณอัญชลี โสภณ และคุณสุพิพัฒน์ พระยาลอ อดีตหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น

ชุด2สวัสดีปีใหม่ อดีต หนพ 2564