หัวหน้าพยาบาลนำทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ต้อนรับ ผอ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง1 และหอผู้ป่วยโควิด-19

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นางไพรวัลย์ พรมที หัวหน้าพยาบาล ทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ต้อนรับ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

1.หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 ณ อาคาร 9 ชั้น 4

2.หอผู้ป่วยโควิด-19  อาคารอายุรกรรม 298 เตียง ชั้น 7,8

เพื่อติดตามงาน สอบถามปัญหาและอุปสรรค  จะได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  ตลอดจนการให้ขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน