โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเฉพาะด้าน (Specific Competency) สู่ความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ ประจำปี 2566

วันที่ 6-7 ธันวาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการ SIMTecอาคารคุณากรปิยชาติชั้น 3 โรงพยาบาลขอนแก่น พว.ธัญรัศม์ ปิยวัชรเวลา รองหัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเฉพาะด้าน (Specific Competency) สู่ความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ ประจำปี 2566โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมมีการประเมินความรู้และทักษะที่ครอบคลุมมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก โดยวิทยากรประจำฐาน

คือ หัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลอาวุโสที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 5 ฐาน ได้แก่

ฐานที่ 1 การพยาบาลผู้ป่วยระบบหายใจล้มเหลวที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ  ฐานที่ 2 การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดระยะวิกฤต  ฐานที่ 3 การพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง

ฐานที่ 4 การพยาบาลผู้ป่วยภาวะขาดสมดุลกรดด่างและก๊าซ  ฐานที่ 5 การพยาบาลผู้ป่วยช็อก

โดยดำเนินการทดสอบความรู้ ประเมินทักษะการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตซึ่งมีเกณฑ์การประเมินสมรรถนะในกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ แบ่งทั้งหมด 5 กลุ่มได้แก่ กลุ่ม Novice ผ่าน 50% ขึ้นไป กลุ่ม Advance Beginner ผ่าน 60% ขึ้นไป

กลุ่ม Competent ผ่าน 70% ขึ้นไปกลุ่ม Proficient ผ่าน 80% ขึ้นไปและกลุ่ม Expert ผ่าน 90% ขึ้นไปโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรในการพยาบาลผู้ป่วยหนัก เป็นการพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้และทักษะ

สามารถเข้าชมวีดีทัศน์ได้ที่: https://youtu.be/2YCx9lztx_g