งานวิจัยรวม

5.ฉวีวรรณ CNPGประมาณการสูญเสียเลือดจากการคลอด P สาขา6

4.สุรีย์ฉาย SPA HA ICU CVT O สาขา 6

3.นุจรินทร์ เอี่ยมสะอาด Set มหัศจรรย์ P สาขา6

1.สุภาพรณ์ CNPG Ven O สาขา6

2.อาภัสตรา สันประภา การป้องกันการติดเชื้อแผลหลังผ่าตัดหัวใจ P สาขา6.docx

6.ศศิธร SHIP P สาขา1

7.ชัยวัฒน์ ไชยกาศ O สาขา6

8.มะลิดา วรนาม P สาขา6

9.ศิราณี การพัฒนาแนวทางการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

10.ศุภลักษณ์ ผลการตรวจคัดกรองหาพาหะโรคธาลัสซีเมียฯ O สาขา7

11.นพ.สุธี O สาขา5

12.ปาริชาติ On Skull Traction P สาขา6

13.รัตนา การใช้ Supra Cuff Suction P สาขา6

14.อำภา บทคัดย่อ Slideรู KPOH P สาขา6

15.ทินวิสุทธิ์ การเฝ้าระวังภาวะSepsis Edit P สาขา6

16.ยุวดี บุญลอย การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยไตบาดเจ็บ O สาขา6

17.ไพจิตร การสื่อสารกระแพร่กระจายเชื้อedit P สาขา6

18.สันศนีย์ การพัฒนาบริการพยาบาลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดฯ P สาขา6

19.อำนาจ Lean P สาขา6

20.นส.กฤษฎาพร การินทร์ Edit P สาขา6

21.ศุภสร การประเมินผลการดูแลสุขภาพของตนเอง P สาขา 7

22.ปาริชาติ การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ P สาขา6

23.ประภาวดี High Alert MDR KKH 2560 P สาขา 1

24.นิตยา Plastic Wrap ก่อนใส่ P สาขา 6

25.สุภาพร ตันดี การพัฒนากระบวนการการเฝ้าระวังภาวะ Neurologic Deficit P สาขา 6

26.สุพาพร Pressure Sore P สาขา6

27.ทิพยนิภา นวัตกรรม Stroke Weakness And Lesion Sign P สาขา6

28.อภิสรา การพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ Oสาขา6

29.เกษราภรณ์ วิจัย TB