แบบฟอร์มประกอบการสั่งใช้ยา

แบบบันทึกขอใช้ยาราคาสูง

ใบประกอบการสั่งจ่ายยาที่ติดตามเฉพาะกลุ่มยา Cardiovascular

ใบประกอบการสั่งจ่ายยาที่ติดตามเฉพาะกลุ่มยา Orthopedics

ใบประกอบการสั่งจ่ายยาที่ติดตามเฉพาะกลุ่มยา Gastrointestinal

ใบประกอบการสั่งจ่ายยา Levetiracetam

ใบประกอบการสั่งจ่ายยา Parecoxib

ใบประกอบการสั่งจ่ายยาที่ติดตามเฉพาะกลุ่มยา Antibiotics

ใบประกอบการสั่งจ่ายยา Albumin

ใบประกอบการสั่งจ่ายยา Parenteral Nutrition

ใบประกอบการสั่งจ่ายยา Recombinant Coagulation factor VIIa