กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพประจำเดือน

งานความเสี่ยง

เจตจำนง
เราจะเป็นศูนย์กลางความรู้และเทคนิคด้านการพัฒนาคุณภาพ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสำหรับทุกหน่วยงาน สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลขอนแก่น โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

ภาระหน้าที่
1.สนับสนุน ส่งเสริม และฝึกอบรม ให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการพัฒนาคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการและภาระงาน
2.กระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุน หน่วยงานต่าง ๆ ในทุกระดับ ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยเทคนิคที่เหมาะ สมและมีความสุข
3.สนับสนุน ประสานงานให้มีการนำมาตรฐานโรงพยาบาลไปใช้และได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก
4.รวบรวม วิเคราะห์ เผยแพร่ และส่งเสริมการนำไปใช้ข้อมูลด้านคุณภาพขององค์กรให้เกิดประโยชน์
5.สนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

การให้บริการของกลุ่มงาน

1.การบริหารจัดการระบบการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
2.สนับสนุนงบประมาณ โครงการพัฒนาคุณภาพ ให้ ฝ่าย/ศูนย์/กรรมการระบบต่าง ๆ
3.จัดทำระบบการเยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Survey) เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
4.รวบรวม และจัดทำรายงานเครื่องชี้วัดคุณภาพของโรงพยาบาลให้ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ ข่าวสารด้านการพัฒนาคุณภาพให้แก่บุคลากรภายในองค์กร
6.สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ (Research for Quality) และการเผยแพร่ผลงานสู่สังคม
7.สนับสนุนการใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพภายในโรงพยาบาล เช่น Lean, CQI, 5ส
8.จัดหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพ ทั้งภายในและนอกโรงพยาบาล