พันธกิจ

 

 

“ให้การระงับความรู้สึกอย่างมีมาตรฐาน

ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ

ผลิตบุคลากรด้านวิสัญญีที่มีคุณภาพและจริยธรรม 

ส่งเสริมการเผยแพร่วิชาการสู่หน่วยงานอื่นและชุมชน”