ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (Thai Emergency Medical Service Accreditation : TEMSA)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดงานประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (Thai Emergency Medical Service Accreditation : TEMSA) ณ ห้องก่องข้าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพ TEMSA พัฒนาคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยจ่อผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

โดยมี นายแพทย์กิตติชัย โพธิ์ดม นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวถึง 1) แนวคิดการพัฒนา 2) กรอบการประเมินและรับรองคุณภาพ 3) กระบวนการประเมินและรับรองคุณภาพ

และมีทีม แพทย์ พยาบาล นักฉุกเฉินการแพทย์ ผู้รับผิดชอบงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลโนนศิลา เข้าร่วมประชุมครั้งนี้