งานประชุมคณะทำงานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ เขตสุขภาพที่ 7

ศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงานประชุมคณะทำงานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ เขตสุขภาพที่ 7 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมหน้าเมือง ชั้น 3 โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จัดโดยศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติการอำนวยการในเขตสุขภาพที่ 7 เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานหน่วยปฏิบัติการอำนวยการระดับสูง