งานปัจฉิมนิเทศ นิสิตPARAMEDIC MSU ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแก่น และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนิสิต PARAMEDIC ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

ณ ห้องประชุม AOC อาคารสิรินธร ชั้น 5 โรงพยาบาลขอนแก่น

โดยเรียนเชิญอาจารย์และบุคลากรในกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินและคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว