270 stroke fast track timer

 

 

โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆและต้องใช้ทรัพยากร บุคลากรและระยะเวลาในการดูแลรักษาทั้งในระยะเฉียบพลัน จนถึงการบำบัดฟื้นฟู เป็นภาระของครอบครัวและสังคมกรณีมีภาวะทุพพลภาพ  การรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน ใน 270 นาที เป็นโอกาสที่ให้ผู้ป่วยหายเป็นปกติ หรือลดความพิการและภาวะพึ่งพิงในอนาคต จึงได้มีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยทางด่วนหลอดเลือดสมอง (Stroke fast track) โดยเน้นการค้นหา  การวินิจฉัยและการให้ยาละลายลิ่มเลือดให้เร็วที่สุด ด้วยหลักการ “เร็วเท่าไร ยิ่งดี” แต่พบว่ายังมีผู้ป่วยบางรายที่ไม่ได้รับยาด้วยเหตุผลต่างๆ หรือให้ยาไม่ทันเวลา (270 นาที) เสียโอกาส และอาจส่งผลต่อการกลับฟื้นคืนมาใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย ปัญหาจากการดำเนินการโรคหลอดเลือดสมองของจังหวัดขอนแก่น พบประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การเข้าถึงระบบบริการและมีการใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินน้อย รวมทั้งระบบงานที่ไม่กระชับขาดการแจ้งเตือนให้เร่งกระบวนการ ดังนั้นการพัฒนาแอปพลิเคชัน Stroke Fast Track Timer อาจจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความตระหนักแก่บุคลากรการแพทย์ให้เร่งกระบวนการหรือขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ด้วยการแจ้งเตือนบุคลากรการแพทย์ทุกระดับให้มีการกระชับเวลาแต่ละขั้นตอนให้เร็วขึ้น ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกไป และระบบการแจ้งเตือนแพทย์ที่เกี่ยวข้องทุกระดับทันที ทั้งแพทย์เวรห้องฉุกเฉินและ แพทย์เวรอายุรกรรมระบบประสาท เมื่อมีการพบและยืนยันวินิจฉัยผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ทางด่วนหลอดเลือดสมองตั้งแต่ระบบ EMS หรือโรงพยาบาลชุมชน การมอนิเตอร์ติดตามระหว่างการส่งต่อผู้ป่วย เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการปรึกษาหรือการตัดสินใจให้ยาละลายลิ่มเลือด ซึ่งจะลดอัตราพิการและเสียชีวิตได้