โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัยสำหรับเครือข่ายหน่วยปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 23 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการจัดโครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัยสำหรับเครือข่ายหน่วยปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP (ชั้น 2 ) จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการซ้อมรับอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย สำหรับเครือข่ายหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยหน่วยปฏิบัติการอำนวยการแพทย์จังหวัดศรีสะเกษ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับในเครือข่าย ให้ได้ทราบถึงขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย และสามารถนำมาใช้ได้จริงในการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของศูนย์การให้บริการทางโทรศัพท์ หรือ Call Center ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด โดยการจัดโครงการครั้งนี้หน่วยปฏิบัติการอำนวยการแพทย์จังหวัดศรีสะเกษเรียนเชิญวิทยากรทางกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ.รัฐระวี พัฒนรัตนโมฬี นายแพทย์เชี่ยวชาญ และ นพ.วีรศักดิ์ พงษ์พุทธา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น และคณะจากโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอุบัติเหตุหมู่ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้

MCI ศรีษะเกษ – 4