การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ 7th Advanced Emergency Care

การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ  7th Advanced Emergency Care  Conference 2023 MIMMS and Transportation: Advanced and Beyond  แนวมันสิเฮ็ด ก็ต้องฮู้ 

การดูแลรักษาผู้ป่วย  ณ  ห้องตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉินและดารดูแลผู้ป่วยที่จุดเกิดเหตุ  เป็นงานด่านหน้าที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถของแพทย์และบุคลากรอย่างมาก  เนื่องจากผู้ป่วยที่มารับบริการที่ห้องตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาและการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว  เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถรอดพ้นภาวะวิกฤตไปได้  แต่ปัจจุบันพบว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่ในประเทศไทย  แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน  ณ  ห้องตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  เป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะยังขาดประสบการณ์และอื่นๆ  จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินขึ้น  เพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย  ณ ห้องตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  แพทย์ประจำบ้าน  สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  แพทย์สาขาอื่นๆ  รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ เช่น  นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์,  พยาบาล,  กู้ชีพ  ที่ปฏิบัติงานด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินนอกจากนี้  ความปลอดภัยในการทำงานห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน  ก็มีความสำคัญอย่างมาก  เพราะอุบัติเหตุหรือสิ่งไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ โดย การบรรยายภาคทฤษฎีและการบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติกลุ่ม

วัตถุประสงค์  พัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการสำหรับแพทย์  พยาบาลและบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในและนอกโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  ทั้งการดูแล รักษาและการขนย้ายผู้ป่วยให้ถูกวิธี  แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  แพทย์  พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในและนอกโรงพยาบาล และการจัดการอุบ้ติภัยหมู่

สถานที่ประชุม  ณ  ห้องประชุมศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแก่น วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566

ผู้เข้าร่วมโครงการ  74 คน ประกอบด้วย  แพทย์เพิ่มพูนทักษะ  พยาบาลประจำห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน  แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  และกู้ชีพประจำโรงพยาบาลต่างๆ