Lao SAFER project 19-21 Feb 2024

เมื่อวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ทีมโรงพยาบาลขอนแก่น นำทีมโดย นพ.วีรศักดิ์ พงษ์พุทธา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และ นพ.รัฐระวี พัฒนรัตนโมฬี นายแพทย์เชี่ยวชาญ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน (CCC) ณ โรงพยาบาลมิตรภาพ นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเยี่ยมชมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ของโรงพยาบาลมิตรภาพ โรงพยาบาลมโหสถ โรงพยาบาลเชษฐาธิราช และมูลนิธิที่ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทร์ ภายใต้การสนับสนุนของ JICA และ SAFER project JAPAN

                                                                 ภาพเยี่ยมชมศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน (CCC)

ภาพเยี่ยมชมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ของโรงพยาบาลมิตรภาพ โรงพยาบาลมโหสถ โรงพยาบาลเชษฐาธิราช

มูลนิธิที่ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทร์