2023: The Success of Tracheal Intubation in Manikins by Direct versus Video Laryngoscope under PPE with Simulation Manikin on Emergency Ambulances in Paramedic Students

ความสำเร็จในการใส่ท่อช่วยหายใจระหว่าง การใส่ท่อช่วยหายใจโดยตรง และการใส่ท่อช่วยหายใจ แบบวีดีโอในสถานการณ์ที่ต้องใส่ชุด PPE ในหุ่นทดลอง บนรถพยาบาลฉุกเฉินของนิสิตปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์