โครสร้างการบริหารกลุ่มงาน

เดือนงาม ภักดี
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)

นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวปนัดดา หลักคำ

นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวพันตพร คนใจบุญ

นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวภาวนา เขื่อนโยธา

 

พนักงานธุรการ
นางธัญรัตน์ วงศ์ใหญ่