บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีพิเศษ

บัญชีรายชื่อ ที่ผ่านการคัดเลือกพนักงานกระทรวงฯ