โครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง โรงพยาบาลขอนแก่น

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.032/ ว 1707 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

รพศ.ขอนแก่น(3) 27 ม.ค.64

รพศ.ขอนแก่น