ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรเข้ารับราชการกรณีพิเศษ ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม) โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการกรณีพิเศษ ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม)