ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลขอนแก่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลขอนแก่น

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว (ตามเอกสารที่แนบ) เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมนิ่มนวล วัชร์ชัยนันท์ ชั้น 5 อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น

 

Jk5858