ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในลำดับที่ 1 ให้รายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มงานศัลยกรรม ชั้น 2 อาคารคุณากร ปิยชาติ โรงพยาบาลขอนแก่น หากไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

Kkh2255