รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลฯ ระดับชำนาญการ