รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับอาวุโส โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนแต่งตั้งเจ้าพนักงานพัสดุระดับอาวุโส