📢ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำนวน 11 ตำแหน่ง✨✨

📑สอบข้อเขียน วันที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 09.00น. – 12.00น.

 

📌ตำแหน่งนักจิตวิทยา/วิศวกร/พนักงานขับรถยนต์/พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
👉🏻สอบข้อเขียน ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล ชั้น 4 อาคารสิริธร โรงพยาบาลขอนแก่น 

หมายเหตุ : ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สอบปฏิบัติ เวลา 13.00น.-16.00น. ณ งานบริการยานพาหนะ อาคารบริการและที่จอดรถ 9 ชั้น✨

 

📌ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี/นักวิชาการโสตทัศนศึกษา/เจ้าพนักงานพัสดุ/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา/เจ้าพนักงานห้องสมุด
👉🏻สอบข้อเขียน ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น

 

**เฉพาะตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00น. – 16.00น. ณ ห้องแก่นสุข โรงพยาบาลขอนแก่น✨

ประกาศรายชื่อสอบข้อเขียน