ประกาศกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
https://www.kkh.go.th/wp-content/uploads/2023/12/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน-รอบ-2-1.pdf