ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง ยกเลิกรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด (เฉพาะราย)

ประกาศ