ติดต่อเรา

โรงพยาบาลขอนแก่น อาคารสิรินธร ชั้น 4
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร O43 009 900 ต่อ 1178