KKMEC

คุณธรรม คุณภาพ เพื่อแผ่นดินเกิด

วิสัยทัศน์: ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกชั้นนำในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทในปี 2560
ค่านิยม: KKMEC: KNOWLEDGE KINDESS HUMANITY MORALIZED ENTHUSIASM CREATIVE-COMMUNITY

UPDATED EVIDENCES
WE SHOW ONLY THE MOST RECENT 15 ARTICLES

NEWS

DIRECTOR TALK
ขอต้อนรับทุกท่านสู่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น
และผมใคร่ขอกล่าวแด่ทุกท่านว่า “เรามีความมุ่งมั่นและความพร้อม ที่จะร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์ ที่มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภา เป็นแพทย์ที่ดี มีความอดทน มีรับผิดชอบ มีชีวิตชีวา มีความสุข ดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และเป็นคนดีของสังคม”
นายแพทย์สุรชัย สราญฤทธิชัย
ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลขอนแก่น

ABOUT US
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลขอนแก่น

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกได้ก่อตั้งขึ้นสืบเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแพทย์และกระจายแพทย์ที่ไม่สมดุลระหว่างสัดส่วนของแพทย์ต่อประชากรในพื้นที่ต่างๆ ประกอบกับความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของสถานบริการทางการแพทย์ภาคเอกชน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแพทย์อย่างมาก ในปี พ.ศ. 2538 ได้มีการศึกษาข้อมูลและประมาณการความต้องการแพทย์ พบว่าหากสถานการณ์ในการผลิตและการกระจายแพทย์ยังคงเป็นเช่นเดิม คาดว่าจะขาดแคลนแพทย์ระหว่าง 3,872–8,173 คน ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีสถาบันการผลิตแพทย์ทั้งหมด 13 แห่ง ผลิตแพทย์ได้ปีละ 900 คน (ต่อมาเพิ่มเป็น 1,200 คน) ก็อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ดังนั้นในปี พ.ศ. 2538 โรงพยาบาลขอนแก่น จึงได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำเนินการสอนและฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทเป็นแห่งแรก โดยมี แพทย์หญิงศิริจิตต์ วาสนะวัฒน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (THE COLLABORATIVE PROJECT TO INCREASE PRODUCTION OF RURAL DOCTORS: CPIRD) หรือเรียกว่า “ซีเพิร์ด” เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาในสาขาแพทย์ สำหรับนักเรียนในชนบท ซึ่งโรงพยาบาลขอนแก่น เริ่มรับนักศึกษาแพทย์ในปี พ.ศ. 2538 ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการผลิตแพทย์เพิ่มเติมในโครงการ “หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน-ONE DOCTOR ONE DISTRICT: ODOD” หรือที่เรียกว่า “โอด็อต” โดยทั้งสองโครงการจะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาภาคทฤษฎี และห้องปฏิบัติการ (LABORATORY) ชั้นปีที่ 1-3 ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และชั้นปีที่ 4-6 ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสกับสภาพปัญหาสาธารณสุขของภูมิภาค รวมทั้งเข้าใจวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวบ้าน อันจะก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในชนบท ทั้งสองโครงการมีวัตถุประสงค์ให้แพทย์ได้ปฏิบัติงานในภูมิลำเนาของตนเอง และคาดหวังว่าจะปฏิบัติงานในภูมิลำเนาของตนเองได้ยาวนานและมีความสุข ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนแพทย์ในภาพรวมและลดปัญหาการกระจายแพทย์ที่ไม่เหมาะสมในชนบท

CONSULTATION CLINIC
CLINICAL RESEARCH & BIOSTATISTICS

สำหรับแพทย์ผู้ต้องการคำแนะนำหรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับวิจัยหรือชีวสถิติสามารถส่งข้อมูลโดยตรงที่ฟอร์มด้านล่างนี้